Uuden sukupolven insinöörikoulutus – portti työelämään

Tulosta pdf teemoista

foorumi_teematInnostavat ja aktivoivat oppimis- ja arviointimenetelmät

Innostavat ja aktivoivat oppimis- ja arviointimenetelmät ovat osa motivoivaa ja laadukasta oppimista. Se sisältää usein myös mielekästä projekti- ja hanketoimintaa käytännön ongelmien parissa.

 • projektioppiminen
 • lähiopetus
 • työpajat, laboratoriotyöskentely
 • sosiaalinen media, uudet teknologiat
 • vertaisarviointi, portfoliot, erilaiset tenttijärjestelmät
 • PBL, CDIO yms.

Opetuksen ja oppimisen laatu

Koulutuksen ydin on laadukas opettaminen, oppiminen ja niiden laadukas mittaaminen. Ammattilaiset kouluttavat tulevia ammattilaisia; tulevaisuuden insinöörejä kouluttava opettaja on pedagogiikan ja oman alansa ammattilainen. Opetusresurssit suunnataan entistä enemmän itsenäiseen opiskeluun, jonka laatu on taattava niin, että opiskelijoilla on riittävä tieto-taito insinöörin ammatissa toimimiseen.

 • opiskelijoiden tiedot, taidot, asenteet
 • oppimisen mittaaminen, vertailtavuus
 • opettajan ammatillinen kehittyminen ja työssäjaksaminen

Opiskelijan ja oppimisen ohjaus

Opiskelijaohjauksen keskeisenä päämääränä on taata esteetön opiskelu ja luoda huolehtimisen ilmapiiri, jossa opiskelijat saavat riittävästi henkilökohtaista ohjausta. He työskentelevät aktiivisesti ja sitoutuneesti oman oppimisensa eteen sekä myös valmistuvat. Henkilökohtaisissa tavoitteissa onnistumiset parantavat itsetuntoa ja kannustavat yrittämään oppimispolulla eteenpäin.

 • hakeutuminen insinöörikoulutukseen ja opiskelijavalinta
 • insinöörikoulutuksen vetovoimaisuus ja työllistyminen
 • oppimispolku
 • HOPS, AHOT
 • opiskelun esteet ja keskeyttäminen
 • läpäisyn lisääminen
 • harjoittelu ja verkostoituminen

Opetussuunnitelmatyö ja työelämäyhteydet

Opetussuunnitelma: mahdollistaja vai estäjä? Opetussuunnitelmien kehittäminen on panostusta vaativaa ja suunnitelmallista työtä, jossa tavoitteena on toimiva ja opiskelijoita houkutteleva opintokokonaisuus. Haasteina työssä ovat muun muassa työelämälähtöisyys ja eri oppiaineiden integrointi.

 • opetussuunnitelma ja sen mahdollisuudet
 • osaamisperusteinen OPS
 • LuMa aineet: erikseen vai integroituna?
 • koulutusohjelmat ja suuntautumiset: tarvitaanko niitä?
 • kapea-alaisuus vai laaja osaaminen?
 • tulevaisuuden haasteet: vuoden 2013 aloituspaikkojen määrälliset muutokset
 • jatko-opiskelu ammattikorkeakoulussa, YAMK

Kansainvälisyys ja yritysyhteistyö

Kansainvälisyys: lisäarvo vai itsetarkoitus? Laadukas ja yrittäjyyttä korostava opetustoiminta integroituu monin eri tavoin ympäröivään yhteiskuntaan myös kansainvälisesti. Insinöörihenkeä ja uutta tietoa luovaa yhteistyötä tehdään ja kehitetään eri toimialojen, yritysten, korkeakoulujen, koulutusalojen ja -asteiden kanssa.

 • yritysyhteistyö
 • koko koulutuskentän yhteistyö
 • kansainvälisyys
 • vieraskielinen koulutus
 • yrittäjyys